BUY NOW :

Giá biểu gọi quốc tế

2.3 ¢
Per Minute
Mua ngay bây giò

HelloEOT Tính năng

 • Không ẩn phí
 • Không hết hạn
 • 100% chất lượng đảm bảo
 • Lịch sử chi tiết cuộc gọi
 • Nạp tài khoản

  > Xem thêm chi tiết  

Customer Service


Please contact (866)-866-8660

Tìm hiểu thêm

 • Tham khảo quốc gia bạn cần gọi
 • Thiết lập tài khoản
 • Mua phút gọi và trả bằng thẻ tín dụng
 • Mở tài khoản và nhận số mật mã
 • Quay số mật mã
 • Nhập vào số quốc tế cần gọi
  Vui lòng gọi theo cách thông dụng, 011 + mã quốc gia + mã vùng + số điện thoại